Megjelent a Korunk idei utolsó lapszáma

elsoborito-2015-12

Karácsony – öröm – ünnep a címe a folyóirat decemberi, néprajzi súlypontú számának.
„… az élet­nek ér­tel­met adó iga­zi ün­nep utá­ni vágy az em­ber egyik leg­erő­sebb bel­ső igé­nye, sőt az em­be­ri lé­te­zés alap­fel­té­te­le. En­nek bi­zony­sá­ga, hogy a vi­lá­gon min­den kul­tú­ra meg­ta­nít­ja fi­a­tal­ja­it ün­ne­pel­ni. Az ün­nep­lés ál­lan­dó szo­ci­a­li­zá­ci­ós gya­kor­lat is, ami azért fon­tos, mert a he­lyes ün­nep­lés szá­mot­te­vő kö­zös­sé­gi ügy, hi­szen a kö­zös­sé­gi lét vég­ső ér­tel­me is az ün­ne­pek­ben fe­je­ző­dik ki. (…) Az igazi ünneplésben mindig valamiféle pozitív jövőkép, bizakodás nyilvánul meg. Az ünnep tehát életigenlés, a jövő reménye. A jövő igenlésében egyszersmind benne van a múlt értékelése és természetszerűen a hálaadás gesztusa is” – olvasható a felvezetőben. “Megjelent a Korunk idei utolsó lapszáma” olvasásának folytatása