Összefüggésekről, egymást erősítő és kiegészítő értékekről – KÉNOS

Az utóbbi két esztendőben Fodor Adalbert Béla népzenekutató, egyetemi tanár, népzenész, karmester és civil aktivista –, hogy csak néhányat említsünk azokból a szakterületekből és foglalatosságokból, amelyekben megtöbbszörözi önmagát – népdalköröket alapított Udvarhelyszék különböző településein. Legutóbb Kénosban találkoztunk. Continue reading “Összefüggésekről, egymást erősítő és kiegészítő értékekről – KÉNOS”

Puskás István és Asztalos Kálmán – SZÉKELYUDVARHELY ANNO

Könyörtelen a múló idő, mindent visz magával és beőröl, amit nem őrzünk meg, amire nem vigyázunk. A Budapesti Közlöny 1940 novemberében a következő hírt tette közé: Székelyudvarhelyen dr. Filó Ferenc ügyvédet polgármesterré, Zselinszky József székelyudvarhelyi lakost polgármesterhelyettes-főjegyzővé, dr. Puskás István pestszentlőrinci lakost városi aljegyzővé, tanácsnokká, dr. Jeszenszky Árpád ludányi lakost körjegyzővé,  az adóhivatal vezetésével megbízott I. o. aljegyzővé, dr. Tary László m. kir. adóhivatali tisztviselőt, nagykőrösi lakost II. o. aljegyzővé, Asztalos Kálmán mérnök, székelyudvarhelyi lakost mérnökké, Lakatos Tivadar székelyudvarhelyi lakost pénztárnokká, Hargita László székelyudvarhelyi lakost pénztári ellenőrré, Tassáig Andor és Veress Dénes székelyudvarhelyi lakosokat adótisztekké nevezték ki.

Continue reading “Puskás István és Asztalos Kálmán – SZÉKELYUDVARHELY ANNO”

ANGYALOK A MEZŐSÉGEN 2018

Decemberben – sorrendben immár nyolcadik alkalommal – karácsonyi ajándékokkal, tartós élelmiszereket, játékokat tartalmazó csomagokkal és sok-sok szeretettel járják be a mezőségi magyar szórvány és a Székelyföld eldugott falvait az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány önkéntesei. Ez a jótékonysági program folytatódik, idén is szerveznek karácsonyi akciót.

Continue reading “ANGYALOK A MEZŐSÉGEN 2018”

RUGONFALVA – Tapasztalatok mentén, de kísérletező kedvvel

A rugonfalvi Jeddy Tamás gazdálkodóként egyaránt foglalkozik állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, de az igazi szenvedélye a gyümölcstermesztés. Azt vallja, hogy nem érdemes, nem lehet egyiket a másik nélkül, mert így szokta meg, ezt látta a szülőktől, a nagyszülőktől. Három fia van, és úgy látja, hogy mindhárom gyermeknek van bizonyos affinitása a mezőgazdaság iránt, akár szakosodva is át tudnának vállalni bizonyos szegmenseket. Continue reading “RUGONFALVA – Tapasztalatok mentén, de kísérletező kedvvel”

BENCÉD – Felnőtt műkedvelők találkozója

Az elmúlt években az udvarhelyszéki településeken körbejárt ez a találkozó. A kilencvenes években a Homoród menti falvak találkozójaként indított rendezvény, hosszabb megszakítás után, 2008-ban Homoródkarácsonyfalvára vonzotta a felnőtt színjátszókat. Farkaslaka 2009-ben, Lövéte 2010-ben, Rugonfalva 2011-ben volt házigazda, majd 2012-ben Kisgalambfalva, 2013-ban ismét Farkaslaka következett, 2014-ben Kobátfalva, 2015-ben Gagy, 2016-ban Agyagfalva, 2017-ben Siklód adott otthont a találkozónak. Most a Siménfalva községben levő Bencéd fogadta be az ekhós szekeret. Continue reading “BENCÉD – Felnőtt műkedvelők találkozója”

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA – Székelyudvarhely

November 17-én, szombaton, 10.00 órai kezdettel A tudás fellegvárai – Udvarhelyszéki, székelyudvarhelyi iskolák, tanárok, diákok című konferencián vehetnek részt az érdeklődők a Városháza Szent István-termében. Az oktatás- és iskolatörténeti témájú konferencia keretében összesen kilenc előadás hallgatható meg, amelyek többek közt egykori jeles tanárok tevékenységére, iskolatörténeti forrásokra, különböző korszakok diákvilágának jellemzőire, az első világháború udvarhelyszéki iskolákra gyakorolt hatására világítanak rá. Continue reading “A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA – Székelyudvarhely”

MADARAS PÉTER kiállítása

A sepsiszentgyörgyi Lábasházban (Szabadság tér, 7 sz.) nyílik meg Madaras Péter szobrászművész kiállítása 2018. november 9-én, pénteken 18.00 órakor. A vendégeket köszönti Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője. A kiállítást megnyitja Bob József képzőművész. Continue reading “MADARAS PÉTER kiállítása”

A világ vége emberközelből – NYITOTT SZEMMEL

Kolozsváron, a Györkös-Mányi Albert Emlékház sorozatának évadnyitó eseményére kerül sor 2018. október 25-én, csütörtökön, 18:30 órától. Az est meghívottja Solymossy lelkész-tanár és egykori tanítványa, Mátyás-Metz Dávid, akiket Laczkó-Vass Róbert faggat szibériai utazásukról. Continue reading “A világ vége emberközelből – NYITOTT SZEMMEL”

Átadták a SZÉKELYFÖLD-díjakat

A Székelyföld folyóirat szer­kesztősége idén is ki­osz­tot­ta díjait azok­nak a szerzőknek, akik rend­sze­re­sen közölnek, il­let­ve akik az elmúlt évben fi­gye­lem­re méltó al­kotásuk­kal gaz­dagították a kul­turális folyóira­tot. 2018. október 19-én a csíksze­re­dai Székelyföld Galériában meg­ren­de­zett ünnepségen Karácso­nyi Zsolt költő, a ko­lozsvári He­li­kon főszer­kesztője, az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája elnöke és dr. Nagy La­jos helytörténész, nyu­gal­ma­zott rétyi köror­vos ve­het­te át a Székelyföld-díjat. A határon túli al­kotóknak járó Székely Bics­ka­ren­det Villányi László költő, a győri Műhely folyóirat főszer­kesztője érde­mel­te ki, a pálya­kezdő, kötet­tel még nem ren­del­kező írók munkáját méltató Szabó Gyu­la-emlékdíjat pe­dig a kézdi­szentléleki Vo­loncs At­ti­la kap­ta. Continue reading “Átadták a SZÉKELYFÖLD-díjakat”

Mi, székelyek és román barátaink (19.) – Egyesülésről, államról, a szűk ingről, amely száz éve szorít

Hogyha visszatekintek a múltba és családi gyökereimet vizsgálom – kezdte a beszélgetést Smaranda Enache ismert polgárjogi aktivista –, akkor el kell mondanom, hogy tipikusan erdélyi családból származom. Apai ágon régi erdélyi román, görögkatolikus, vidéki felmenőim vannak. Az apai nagyapám Moldva déli részéről, a Prut-mentéről jött Erdélybe, őt Nagyváradra küldték a tanítóképzőbe az egyesülés után. Egy görögkatolikus pap leányát, későbbi nagyanyámat vette feleségül, aki Aurel Suciu ügyvéd, politikus rokona volt, egyike a Memorandum-per vádlottjainak (1892). Continue reading “Mi, székelyek és román barátaink (19.) – Egyesülésről, államról, a szűk ingről, amely száz éve szorít”