Átadták a SZÉKELYFÖLD-díjakat

A Székelyföld folyóirat szer­kesztősége idén is ki­osz­tot­ta díjait azok­nak a szerzőknek, akik rend­sze­re­sen közölnek, il­let­ve akik az elmúlt évben fi­gye­lem­re méltó al­kotásuk­kal gaz­dagították a kul­turális folyóira­tot. 2018. október 19-én a csíksze­re­dai Székelyföld Galériában meg­ren­de­zett ünnepségen Karácso­nyi Zsolt költő, a ko­lozsvári He­li­kon főszer­kesztője, az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája elnöke és dr. Nagy La­jos helytörténész, nyu­gal­ma­zott rétyi köror­vos ve­het­te át a Székelyföld-díjat. A határon túli al­kotóknak járó Székely Bics­ka­ren­det Villányi László költő, a győri Műhely folyóirat főszer­kesztője érde­mel­te ki, a pálya­kezdő, kötet­tel még nem ren­del­kező írók munkáját méltató Szabó Gyu­la-emlékdíjat pe­dig a kézdi­szentléleki Vo­loncs At­ti­la kap­ta.

A díjátadáson beszédet mon­dott Tóth László főkon­zul, Ma­gyar­ország Csíksze­re­dai Főkon­zulátusának ve­zetője, Bor­boly Csa­ba, Har­gi­ta Me­gye Tanácsa elnökének le­velét pe­dig Lövétei Lázár László, a Székelyföld folyóirat főszer­kesztője ol­vas­ta fel, majd Karácso­nyi Zsol­tot laudálta. A főszer­kesztő beszédében Karácso­nyi egye­di szókap­cso­la­ta­i­nak költői erejét emel­te ki, vers­nyelvét Weöres Sándor, Kor­mos István és Szőcs Géza költészetével hoz­ta összefüggésbe. Dr. Nagy La­jos helytörténészt Molnár Vil­mos író méltat­ta, különös te­kin­tet­tel a Kőrösi Cso­ma Sándor életéről és munkásságáról szóló ta­nulmányára, amely­ben a szerző a ti­be­tológus életével kap­cso­la­tos számos tévhi­tet el­osz­lat. Te­szi mind­ezt úgy, hangsúly­oz­ta Molnár, ami egy ku­tatóra jel­lemző: körülte­kintéssel, pon­tosságra töre­ked­ve. Villányi Lászlót és Vo­loncs At­tilát a Székelyföld főszer­kesztő-he­lyet­te­se, Fe­ke­te Vin­ce költő méltat­ta. Te­hetségük előtti el­is­meréseként egy-egy, az al­ka­lom­ra írt versével köszöntötte az ünne­pel­te­ket.

A ren­dezvényen nem­csak a folyóirat szer­kesztősége értékelt, ha­nem a díja­zott al­kotók is, ki­emel­ve a hu­szon­egy éve ha­von­ta meg­je­lenő folyóirat­nak a szerzőkkel szem­ben támasz­tott igényességét, a válto­za­tosságot és nyi­tottságot, ami­vel hónapról hónap­ra képes megszólítani a szakmát és az ol­vasók széles rétegét.

A címképen – balról jobbra – a díjazottak: Voloncs Attila, dr. Nagy Lajos, Villányi László és Karácsonyi Zsolt.

Az E-irodalom.ro közlése nyomán

Élő Székelyföld Munkacsoport

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.