Kettős könyvbemutató – Sepsiszentgyörgyön

Két pub­li­cis­ta–főszer­kesztő, s két könyv az egy­ben, “duplakönyv”: a csíksze­re­dai Har­gi­ta Népe Lap­ki­adó új kötetét mu­tat­ják be a sep­si­szentgyörgyi könyvtár ol­vasótermében 2018. január 12-én, pénte­ken 17 órától. AMB­RUS AT­TI­LA és SARÁNY ISTVÁN – a Brassói La­pok, il­let­ve a Har­gi­ta Népe főszer­kesztője – közös pub­li­cisz­ti­kai kötet­tel je­lent­ke­zik, a ge­nerációs együvétar­tozás és a közös érdeklődés nyomán.

kajoniban1
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban egy korábbi könyvbemutató alkalmával

A pub­li­cisz­ti­kai írása­ikból, jegy­ze­te­ikből készült válo­gatás Szóbeszéd, il­let­ve Szer­te­len szósze­det címmel je­lent meg, és Léphaft Pál ka­ri­katúrái te­szik tel­jessé.

A ren­dezvény házi­gazdája és a szerzők beszélgetőtársa: Szon­da Sza­bolcs könyvtárigaz­gató.

kettos2

A kettős kötet fülszövegéből

ambrus_attila
Ambrus Attila (1965) szerkesztő-publicista, a Brassói Lapok főszerkesztője

„Ambrus Attila nem csupán a romániai ma­gyar újságírás ki­emel­kedő személyisége, de leg­szebb ha­gyománya­i­nak közvet­len foly­tatója is. Írásai szer­ve­sen kap­csolódnak a lap két világháború közti ve­zető újságírójának, a Brassói La­pok, majd a Váradi Napló ko­lum nistájának, Mi­kes Imrének a munkásságához, aki később a Sza­bad Európa Rádió Gal­li­cu­sa gyanánt vált a világ egész ma­gyarsága előtt is közis­mertté. Ugyan­az a valóságszomj, tárgyi­la­gosság és kendőzet­len szóki­mondás.” (Bíró Béla)

sarany-istvan
Sarány István (1965) szerkesztő-publicista, a Hargita Népe főszerkesztője

„Sarány István olyan, ki­halóban lévő újságírói nem­zedékhez tar­to­zik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust ki­munkálni ak­kor sem, ha a média által sajnála­to­san agyon­csépelt témához nyúl. Szin­te kivétel nélkül va­la­mennyi írásából ki­tetszik, hogy számít az ol­vasó együtt­gon­dol­kodására, leg­alább az értel­mezés és a megértés erejéig. Ízig-vérig székelyföldi elköte­le­zettségű közíró – anélkül, hogy meg­ala­po­zott re­gi­o­na­liz­mu­sa túlzások­ra sar­kallná.” (Cseke Gábor)

Élő Székelyföld Munkacsoport

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.